Itci - Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale

Itci - Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale

sabato 9 giugno 2012

Clikk@more

L'evento Clikk@more sbarca anche in Slovenia...

Vplyv nových komunikačných prostriedkov na vzťahy


Taliansko 26. mája (RV) – Postrehy kresťanských psychológov a psychiatrov na vývin medziľudských vzťahov a citov v dobe internetových sietí a nových komunikačných technológií. Do tejto oblasti nám pomôže nahliadnuť odborné stretnutie, ktoré dnes v sídle Rímskeho vikariátu pod výstižným názvom „Clikk@more“ organizuje Inštitút kognitívnej interpersonálnej terapie. Stretnutie otvorí jeho riaditeľ a prezident Asociácie talianskych katolíckych psychológov a psychiatrov profesor Tonino Cantelmi. Po ňom vystúpi don Maurizio Mirilli, riaditeľ Diecézneho pastoračného strediska mladých.
Ako rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedla ďalšia účastníčka stretnutia, Dr. Michela Pensavalliová, psychologička a psychoterapeutka, myšlienka zorganizovať toto podujatie vznikla so zámerom dať priestor reflexii nad výzvou, ako umožniť aj dnes vytváranie stabilných a trvalých citových vzťahov. Na otázku zadefinovania sociálnej skupiny osôb, ktoré sa najviac v dnešnej internetovej dobe utiekajú k virtuálnym „on-line“ vzťahom, odpovedala: „Sú to prevažne ľudia, ktorí majú ťažkosti v živote „off-line“, chýbajú im rovnocenné, uspokojivé vzťahy. Môžu to byť aj osoby závislé na inej osobe prostredníctvom siete, alebo „rétomani“ kvôli komerčným cieľom či kvôli úniku z reality. Nie je to také jednoduché dnes, je veľa zmätku v tejto technickej komunikácii, t.j. cez počítač, mobilný telefón a ďalšie prostriedky, ktoré uľahčujú vytváranie vzťahov, ale aj vytvárajú mnoho nedorozumení. Paradoxom je, že emócie sú príliš blízko na dosah ruky, a táto skúsenosť prichádza bez námahy, bez zodpovednosti seriózneho úmyslu.“


L'impatto dei rapporti e dei nuovi media
Italia 26 Maggio (RV) - Commento di psicologi e psichiatri cristiani sullo sviluppo delle relazioni interpersonali e dei sentimenti al tempo delle reti Internet e nuove tecnologie della comunicazione. Questo ci aiuterà a guardare incontro professionale oggi presso la sede del Vicariato di Roma con il titolo espressivo "Clikk @ more" organizzato da Istituto di terapia cognitiva interpersonale. Meeting ha aperto il suo direttore e presidente dell'Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici, il professor Tonino Cantelmi. Quando si alza, Don Maurizio Mirilli, direttore del Centro Pastorale Diocesano dei giovani. un'intervista alla Radio Vaticana ha detto un altro partecipante alla riunione, il dottor Michela Pensavalli, psicologo e psicoterapeuta, l'idea di organizzare questo evento è stato creato con l'intenzione di fare spazio per la riflessione sulla sfida di oggi e di consentire la creazione di relazioni affettive stabili e durature. Sulla questione della definizione di un gruppo sociale di individui che più sono nel rifugio Internet di oggi il tempo in una sorta di rapporto "on-line", ha dichiarato: "Queste sono per lo più persone che hanno difficoltà nella loro vita" off-line ", non hanno un equivalente, relazioni soddisfacenti. Possono anche essere a carico di un'altra persona attraverso una rete, o "rétomani" a causa di commerciale o per la fuga dalla realtà. Non è così facile oggi, è molta confusione nella comunicazione tecnica, vale a dire, via computer, cellulare e altri mezzi per facilitare l'instaurazione di relazioni, ma anche creare molti malintesi. Il paradosso è che le emozioni sono molto vicine a portata di mano, e questa esperienza è senza sforzo, senza alcuna intenzione seria di responsabilità ".
end-tag" "